FAQs

Category: Microsoft Project

Làm thế nào để import file MPP vào Project for the Web

Category: Tableau

Tableau có thể triển khai theo mô hình On-Premise và bạn có thể triển khai trên nền tảng hệ điều hành Windows hoặc Linux

Lưu ý là khi triển khai theo mô hình On-Premise, bạn cần phải mua thêm công cụ Advanced Analytics (tên cũ là Server Management), công cụ này hỗ trợ bạn quản lý các Server của bạn như cân bằng tải, điều hành các dịch vụ của Tableau và dữ liệu của Tableau có thể được đưa trên ổ cứng mạng cùng với việc Tableau tự điều hành các tác vụ của mình cho phù hợp với hệ thống phần cứng hiện tại, mang lại tốc độ cao nhất cho các phân tích của người dùng

Tag: Tableau
Category: Tableau

Tableau, giải pháp công nghê, nền tảng cho doanh nghiệp

Category: Microsoft Project

Làm thế nào để import file MPP vào Project for the Web

Category: Tableau

Tableau có thể triển khai theo mô hình On-Premise và bạn có thể triển khai trên nền tảng hệ điều hành Windows hoặc Linux

Lưu ý là khi triển khai theo mô hình On-Premise, bạn cần phải mua thêm công cụ Advanced Analytics (tên cũ là Server Management), công cụ này hỗ trợ bạn quản lý các Server của bạn như cân bằng tải, điều hành các dịch vụ của Tableau và dữ liệu của Tableau có thể được đưa trên ổ cứng mạng cùng với việc Tableau tự điều hành các tác vụ của mình cho phù hợp với hệ thống phần cứng hiện tại, mang lại tốc độ cao nhất cho các phân tích của người dùng

Tag: Tableau
Category: Tableau

Tableau, giải pháp công nghê, nền tảng cho doanh nghiệp