Làm thế nào để điều chỉnh % hoàn thành của một task

Làm thế nào để điểu chỉnh % hoàn thành của một task

What are your feelings
Updated on 6 November 2023