Forum

Please or Register to create posts and topics.

5 ưu tiên của CFO trong năm 2024

5 ưu tiên của CFO trong năm 2024

5 ưu tiên hàng đầu của CFO trong năm 2024

  1. Nỗ lực chuyển đổi
  2. Thẩm định hoặc tối ưu hóa chiến lược và mô hình tổ chức của bộ phận tài chính.
  3. Cải thiện các chỉ số tài chính, thông tin chi tiết về tài chính, và truyền đạt các thông tin chi tiết này một cách hiệu quả và hấp dẫn
  4. Dẫn dắt các nỗ lực thay đổi 
  5. Tối ưu hoá chi phí

Đọc và tải file tại đây