Forum

Please or Register to create posts and topics.

8 điểm mạnh của Microsoft Fabric

Tài liệu sau đây cung cấp cho chúng ta 8 điểm mạnh của Microsoft Fabric 

  1. Fabric là nền tảng dữ liệu được xây dựng để chuẩn bị cho AI Innovation
  2. 25,000 doanh nghiệp trên toàn cầu và 67% các doanh nghiệp trong Fortune 500 sẵn sàng sử dụng
  3. Microsoft Fabric là công cụ nhằm đơn giản hoá việc tích hợp và quản trị dữ liệu với Power BI, Azure Synapse Analytics & Azure Data Factory
  4. Bao gồm OneLake là nơi chứa, big data cho tất cả các thể loại dữ liệu mà bạn có 
  5. Dễ dàng truy cập vào tất cả các dữ liệu nguồn theo thời gian thực
  6. Cùng với Copilot giúp bạn nhanh chóng tổ chức và quản trị dữ liệu
  7. Là một chuyển đổi, thay đổi lớn của Microsoft từ khi Microsoft SQL Server
  8. Nền tảng làm việc tích hợp cho Azure Synapse Analytics & Azure Databricks

Đọc và tải tài liệu các điểm mạnh của Microsoft Fabric ở đây