Forum

Please or Register to create posts and topics.

Accelerating Sustainable and Inclusive Growth

ESG Report McKinsey

Accelerating Sustainable and Inclusive Growth

Tài liệu của McKinsey phát hành năm 2021 nói về các doanh nghiệp toàn cầu thúc đẩy việc phát triển bền vững bên cạnh gia tăng việc tăng trưởng toàn diện của doanh nghiệp

  1. Làm thế nào để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp
  2. Phương pháp tiếp cận ESG của McKinsey
  3. Khung làm việc và triển khai (framework) của McKinsey khi triển khai ESG cho doanh nghiệp 
  4. Và rất nhiều thông tin đánh giá khác của McKinsey cung cấp xung quanh vấn đề ESG 

 

Xem và tải tài liệu ở đây