Forum

Please or Register to create posts and topics.

Các bước phát triển tiếp theo của Power Apps

Các bước phát triển tiếp theo của Power App

Tài liệu cung cấp các bước phát triển tiếp theo của giải pháp Power App, giải pháp Low-code phát triển các ứng dụng quản lý doanh nghiệp

  1. Đưa Copilot vào sâu sắc hơn để hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng quản lý tốt hơn
  2. Customize Copilot control with multiple sources
  3. Full custom Copilot in Microsoft Copilot Studio
  4. Copilot answer control – one click to run a prompt
  5. Modern controls and theming
  6. Truly native mobile – faster, modern, reliable apps on mobile

Đọc và tải tài liệu ở đây