Forum

Please or Register to create posts and topics.

Các ghi chú liên quan Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Tài liệu sau đây cung cấp cho anh/em các ghi chú liên quan tới các hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS như tổ chức quản lý, sao lưu, phục hồi, quản lý tập trung hay phân tán, các mối quan hệ của các bảng dữ liệu,..

Bên cạnh đó là các ghi chú về bảo mật, tính chất kế thừa của các DBMS, SQL hay Non-SQL, các kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu đặc biệt như Graph Database,..

 

Uploaded files: