Forum

Please or Register to create posts and topics.

Câu hỏi phỏng vấn Bigdata

Tài liệu rất hay về các vấn đề của Big Data, tài liệu như là bộ câu hỏi phỏng vấn các ứng viên vào vị trí quản trị và phát triển Big Data cho doanh nghiệp, nhưng qua đó chúng ta học được rất nhiều thứ, khái niệm về big data. Dĩ nhiên, tài liệu cũng giúp cho các bạn phỏng vấn, tìm ra các ứng viên tốt nhất cho doanh nghiệp mình, cho dự án Big Daa của doanh nghiệp

Bạn tải tài liệu ở đây

Uploaded files: