Forum

Please or Register to create posts and topics.

Data Analytics là gì?

Data Analytics là gì

Data Analytics 

 1. How Data Can Improve Your Business 
 2. Big Data – A New Advantage
 3. Làm thế nào để xây dựng và triển khai big data
 4. Cân nhắc về điểm mạnh và điểm yếu của Big Data
 5. Big Data cho các doanh nghiệp nhỏ
 6. Những điểm quan trọng khi trình bày về Big Data cho các quản lý, lãnh đạo
 7. Phân tích dữ liệu
 8. Khám phát dữ liệu với phân tích dữ liệu
 9. Phương pháp dự báo (dự báo là cấp độ cao nhất của phân tích dữ liệu)
 10. Tương lai của ngành phân tích dữ liệu và các ứng dụng phân tích dữ liệu
 11. Và còn rất nhiều đề tài khác mà cuốn sách này nói về dữ liệu cho bạn

Một tài liệu rất hay về Data Analytics