Forum

Please or Register to create posts and topics.

Dùng thử Microsoft Fabric

Làm thế nào để dùng thử giải pháp nền tảng dữ liệu của Microsoft Fabric

  1. Rất đơn giản, không cần credit card và bạn chỉ cần đăng ký tại đây
  2. Chọn Start Free và thực hiện theo các bước của Microsoft hướng dẫn cho 2 trường hợp bạn đã có hoặc chưa có Account của Microsoft
  3. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ vào được màn hinh như hình dưới đây, bao gồm tất cả các chức năng của Fabric như Data Factory, Synapse Science, Data Engineering, Data Warehouse, Power BI, Real-time Analytics và Data Activator

Microsoft Fabric