Forum

Please or Register to create posts and topics.

Giá bản quyền Dynamics 365

Tài liệu giá bản quyền phần mềm Dynamics 365, bao gồm giá

  1. Business Central
  2. Dynamics 365 for Sale phiên bản Enterprise, Professional, Premium
  3. Dynamics 365 for Customer Services
  4. Dynamics 365 for Field Services
  5. Dynamics 365 Project Operation
  6. Dynamics 365 Customer Insight

Hình dưới đây là bảng tóm tắc bản quyền phần mềm Dynamics 365

Để chi tiết giá và hướng dẫn bản quyền Dynamics 365 trong tháng 10/2023, bạn xem tài liệu ở đây