Forum

Please or Register to create posts and topics.

Khoa học dữ liệu thực hành

Một cuốn sách trình bày các lý thuyết của khoa học dữ liệu, nhưng bên cạnh đó, đưa ra các vấn đề trong thực tế và cách thức áp dụng khoa học dữ liệu vào trong thực tế như thế nào

Một cuốn sách hay cho các bạn muốn sự nghiệp của mình gắn kết với ngành phân tích và khoa học dữ liệu

 

Uploaded files: