Forum

Please or Register to create posts and topics.

Làm thế nào để sử dụng thử Dynamics 365 for Sale

Bạn có thể sử dụng thử nghiệm Dynamics 365 for Sale trong thời gian 30 ngày

Experience all that Dynamics 365 offers your organization. Try a range of intelligent business applications free for 30 days—and learn how to adapt fast, innovate with ease, and delight every customer with solutions that go beyond CRM and ERP.

  1. Vào link Start a Free Trial for Microsoft Dynamics 365| Microsoft Dynamics 365 đăng ký và bạn có toàn quyền trên nền tảng Dynamics 365 for Sale trong thời gian 30 ngày
  2. Trong thời gian sử dụng, bạn có thể post các câu hỏ liên quan tới Dynamics 365 hoặc sử dụng như thế nào, cấu hình như thế nào thì bạn có thể post các yêu cầu lên forum này, chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ bạn tìm hiểu giải pháp