Forum

Please or Register to create posts and topics.

Lộ trình nghiên cứu và học tập Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

Xem chi tiết lộ trình nghiên cứu và học tập Fabric tại đây

  1. Get started with Microsoft Fabric – bắt đầu với Microsoft Fabric, tham khảo nội dung ở đây.  
  2. Triển khai Lakehouse với Microsoft Fabric – tham khảo nội dung của khoá học ở đây 
  3. Thiết kế và xây dựng tabular model dữ liệu, tham khảo nội dung ở đây.  
  4. Thu thập dữ liệu vào Microsoft Fabric – tham khảo nội dung khoá học tại đây
  5. Triển khai khoa học dữ liệu và máy học cho Microsoft Fabric – tham khảo khoá học tại đây
  6. Triển khai phân tích dữ liệu thời gian thực (real-time analytics) – tham khảo khoá học ở đây
  7. Quản lý và phát triển vòng đời của hoạt động phân tích dữ liệu với Power BI – Tham khảo khoá học ở đây

Các khoá học này rất có ích cho các bạn mới làm quen với các nền tảng quản trị dữ liệu, và Microsoft Fabric cung cấp giao diện dễ dàng sử dụng và vận hành, cũng như từng bước tiếp cận với các nền tảng dữ liệu

Đã lượm 3 phát đầu

Microsoft Fabric

Hôm nay, đã xong phần bắt đầu với Microsoft Fabric 

Xong module triển khai Lakehouse của Microsoft Fabric

Profile học tập các giải pháp Microsoft của mình daibsd | Microsoft Learn – mong là tìm kiếm được các bạn chung đường học tập các giải pháp của Microsoft cho vui, các bạn nhớ follow profile của mình nhoen.