Forum

Please or Register to create posts and topics.

Microsoft Fabric Lakehouse trong Microsoft Fabric

The foundation of Microsoft Fabric is a Lakehouse, which is built on top of the OneLake scalable storage layer and uses Apache Spark and SQL compute engines for big data processing. A Lakehouse is a unified platform that combines:

 • The flexible and scalable storage of a data lake
 • The ability to query and analyze data of a data warehouse

Imagine your company has been using a data warehouse to store structured data from its transactional systems, such as order history, inventory levels, and customer information. You have also collected unstructured data from social media, website logs, and third-party sources that are difficult to manage and analyze using the existing data warehouse infrastructure. Your company’s new directive is to improve its decision-making capabilities by analyzing data in various formats across multiple sources, so the company chooses Microsoft Fabric.

In this module, we explore how a lakehouse in Microsoft Fabric can help address scenarios like this by providing a scalable and flexible data store for files and tables that you can query using SQL.

Microsoft Fabric Lakehouse là một nền tảng kiến trúc dữ liệu để lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc trong một vị trí duy nhất. Nó kết hợp khả năng của data lake với cấu trúc và quản trị của data warehouse, cung cấp một nền tảng thống nhất cho tất cả các loại phân tích dữ liệu.

Các tính năng chính của Microsoft Fabric Lakehouse bao gồm:

 • Lưu trữ thống nhất: Dữ liệu được lưu trữ ở một vị trí duy nhất, bất kể định dạng hoặc cấu trúc của nó. Điều này giúp dễ dàng truy cập và phân tích tất cả các loại dữ liệu ở một nơi.
 • Phát hiện và đăng ký dữ liệu tự động: Microsoft Fabric Lakehouse tự động phát hiện và đăng ký các nguồn dữ liệu mới, giúp dễ dàng theo dõi tất cả dữ liệu của bạn.
 • Bảng Delta Lake: Bảng Delta Lake là một loại bảng cung cấp các giao dịch ACID, phiên bản dữ liệu và khả năng du hành thời gian. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu của bạn luôn nhất quán và đáng tin cậy.
 • Quản trị dữ liệu đơn giản hóa: Microsoft Fabric Lakehouse cung cấp mô hình quản trị dữ liệu đơn giản hóa giúp dễ dàng quản lý quyền truy cập và chất lượng dữ liệu.

Lợi ích của việc sử dụng Microsoft Fabric Lakehouse:

 • Giảm chi phí: Bằng cách lưu trữ tất cả dữ liệu của bạn ở một vị trí duy nhất, bạn có thể giảm chi phí lưu trữ và quản lý dữ liệu của mình.
 • Tăng tính linh hoạt: Bạn có thể truy cập và phân tích tất cả dữ liệu của mình nhanh hơn và dễ dàng hơn, điều này có thể giúp bạn đưa ra quyết định nhanh hơn.
 • Cải thiện chất lượng dữ liệu: Các tính năng phát hiện và đăng ký dữ liệu tự động của Microsoft Fabric Lakehouse có thể giúp bạn cải thiện chất lượng dữ liệu của mình.

Các trường hợp sử dụng Microsoft Fabric Lakehouse:

 • Lưu trữ dữ liệu: Bạn có thể sử dụng Microsoft Fabric Lakehouse để lưu trữ và phân tích tất cả dữ liệu có cấu trúc của mình.
 • Data lakes: Bạn có thể sử dụng Microsoft Fabric Lakehouse để lưu trữ và phân tích tất cả dữ liệu không có cấu trúc của mình.
 • Phân tích dữ liệu lớn: Bạn có thể sử dụng Microsoft Fabric Lakehouse để thực hiện phân tích dữ liệu lớn trên tất cả dữ liệu của mình.
 • Học máy: Bạn có thể sử dụng Microsoft Fabric Lakehouse để đào tạo và triển khai các mô hình học máy.

Nhìn chung, Microsoft Fabric Lakehouse là một nền tảng kiến trúc dữ liệu mạnh mẽ và linh hoạt có thể giúp bạn lưu trữ, quản lý và phân tích tất cả dữ liệu của mình ở một vị trí duy nhất. Nó là một giải pháp tốt cho các tổ chức cần quản lý nhiều loại dữ liệu và thực hiện nhiều tác vụ phân tích dữ liệu.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách các tổ chức có thể sử dụng Microsoft Fabric Lakehouse:

 • Một công ty bán lẻ có thể sử dụng Microsoft Fabric Lakehouse để lưu trữ dữ liệu bán hàng, dữ liệu khách hàng và dữ liệu sản phẩm. Công ty có thể sử dụng dữ liệu này để phân tích xu hướng bán hàng, xác định khách hàng tiềm năng và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị.
 • Một tổ chức tài chính có thể sử dụng Microsoft Fabric Lakehouse để lưu trữ dữ liệu giao dịch, dữ liệu khách hàng và dữ liệu rủi ro. Công ty có thể sử dụng dữ liệu này để phát hiện gian lận, quản lý rủi ro và cải thiện hiệu quả hoạt động.
 • Một tổ chức chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng Microsoft Fabric Lakehouse để lưu trữ dữ liệu bệnh nhân, dữ liệu chăm sóc sức khỏe và dữ liệu nghiên cứu. Công ty có thể sử dụng dữ liệu này để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe, phát triển các phương pháp điều trị mới và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe.