Forum

Please or Register to create posts and topics.

Một phiên bản mới của Microsoft Planner

Microsoft Planner

Microsoft phát hành phiên bản Microoft Planner, là ứng dụng tổng hợp của các ứng dụng to-do, project for the web, planner cũ (giờ phát hành cái Planer mới là tổng hợp các ứng dụng cũ lại là đây)

Video sau đây sẽ trình bày chi tiết các chức năng của Microsoft Planner, ứng dụng được Microsoft phát triển hỗ trợ bạn xây dựng kế hoạch làm việc, xây dựng và giám sát tiến độ, và đặc biệt làm làm việc trong môi trường của các ứng dụng của Microsoft

  1. Quản lý dự án
  2. Xây dựng và giám sát tiến độ dự án
  3. Sử dụng với Microsoft 365
  4. Sử dụng với Microsoft Team làm nền tảng cho việc trao đổi, thảo luận trong dự án 
  5. Sử dụng Microsoft Sharepoint với yêu cầu quản lý tài liệu của dự án

Tải bài script của video tại đây

Tài script của video ở đây

Uploaded files: