Forum

Please or Register to create posts and topics.

Quan điểm của các CIO về Generative AI

Quan điểm của các CIO về Generative AI

Tài liệu của MIT viết rất hay về các quan điểm của các CIO về Generative AI

  1. Sơ qua các bước để làm thế nào build một em AI cho doanh nghiệp của bạn
  2. Cũng như tất cả các vấn đề về giải pháp cho doanh nghiệp – Build hay Buy, và Buy hay Build luôn là vấn đề cân não của mấy vị CIO
  3. Sắp xếp nhân sự như thế nào để tối ưu cả về nhân sự, và cả cái em AI mới tham gia vào doanh nghiệp của bạn. Em này có thể dẫn tới sự thay đổi rất lớn trong doanh nghiệp của bạn, một cái tái cấu trúc có cần thiết hay không cũng là vấn đề được các vị CIO đặt ra
  4. Rủi ro và Trách nhiệm vụ – vấn đề không thể nào quên với việc xuất hiện thêm một em chân dài vào làm việc mà chẳng biết ẻm đang ở đâu, nhưng chỗ nào cũng có mặt (kiểu mấy bác nông dân là mâm nào cũng có)

 

Xem và tải tài liệu tại đây