Forum

Please or Register to create posts and topics.

Tài liệu thiết kế của Data Lackhouse

 

Tài liệu hướng dẫn và giải thích chi tiết về data lackhouse của Databricks

Tài liệu bao gồm

  1. Các khái niệm ban đầu của Data Lackhouse, và nhất là giải thích mối tương qua giữa business và data, và tại sao khi xử lý dữ liệu, chúng ta lại cần cái Data Warehouse và Data Lake nhúng vào lẫn nhau
  2. Các khái niệm liên quan về khoa học dữ liệu và người dùng (business user hoặc end user). Vấn đề nằm ở đây, là chúng ta điều hiểu để vận hành dữ liệu tốt nhất thì đó là độ người dùng bao gồm Business User và End User và làm thế nào để họ quản lý cả vòng đời của dữ liệu một cách dễ dàng nhất và ít sử dụng tới các kiến thức của IT. Đây cũng là một phần trong các lý do mà chúng ta thấy có Data Lacke, hoặc là Lack House – tức là nhúng cái Data Warehouse vào cái Data lake để người dùng cuối dễ làm việc với data của họ hơn
  3. Phân biệt các loại dữ liệu trong Data Lackhouse
  4. Bàn về các môi trường để bạn có thể triển khai Data Lakehouse
  5. Machine Learning và Data Lake hoặc ở trong bài viết và tài liệu này là Data Lackhouse
  6. Các nghiệp vụ, công việc, kỹ thuật để xử lý và làm việc trong Data Lackhouse
  7. Xử lý dữ liệu trong môi trường của Data lackhouse

Và còn rất nhiều khái niệm và công việc trong quá trình xây dựng và quản lý Data Lackhouse.

Đọc và tải tài liệu ở đây