Forum

Please or Register to create posts and topics.

Top 10 KPI cho FP&A

Tài liệu cung cấp cho anh/em ta các KPI quan trọng hàng đầu khi triển khai FP&A, không nằm ngoài mục tiêu là giúp cho các vị CFO lập kế hoạch với con số ngày càng chính xác hơn, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp

Tài liệu bao gồm các KPI sau đây

 1. Revenue Growth %
 2. Gross Margin %
 3. Operating Expense Ratio
 4. Net Profit Margin %
 5. Return on Investment (ROI)
 6. Working Capital Ratio
 7. Debt-to-Equity Ratio
 8. Cash Conversion Cycle
 9. Budget Variance
 10. Customer Acquisition Cost

 

Uploaded files:
 • You need to login to have access to uploads.