Forum

Please or Register to create posts and topics.

Tương lai của ESG Tech trong năm 2024

Tương lai của ESG Tech năm 2024

Tài liệu nói về tương lai của ESG Tech trong năm 2024

  1. Tài liệu nêu lên framework để đảm bảo tính bền vững của doanh nghiệp. Cung cấp chi tiết về 2 framework được vận dụng hiện nay là TCFD và TNFD, cùng với so sánh của 2 framework này dựa trên Governance, Strategy, Risk Management, Metric and Target
  2. Chiến lược của các ngân hàng để tiến tới mục tiêu Net Zero và nature positive future
  3. How can we make data centres more sustainable?
  4. How is AI being used to address climate change and nature-related risk in sustainable finance?
  5. How behavioural science can benefit the ‘just transition’ for cities?

Đọc và tải tài liệu ở đây