Forum

Please or Register to create posts and topics.

Xây dựng Big Data với AWS

Tài liệu như một đề xuất (proposal) cho bạn khi bạn muốn xây dựng Big Data cho doanh nghiệp bạn trên nền tảng AWS.

Tài liệu bao gồm:

  1. Nhìn sơ lượt qua các công nghệ giúp bạn xây dựng Big Data như Amazon Kinesis, Amazon MSK, Amazon Lamda, Amazon EMR, AWS Glue, AWS Lake Formation, Amazon Machine Learning, Amazon DynamoDB, Amazon Redshift, Amazon OpenSearch Service, Amazon QuickSight, Amazon Compute Services, Amazon Athena
  2. Thiết kế kỹ thuật giải pháp cho 3 Case là (1) Queries against an Amazon S3 data lake, (2) Capturing and analyzing sensor data và (3) sentiment analysis of social media

Đọc và tải tài liệu Xây dựng Big Data với AWS tại đây