Forum

Please or Register to create posts and topics.

Yêu cầu chức năng của nghiệp vụ sản xuất

Yêu cầu chức năng của nghiệp vụ sản xuất bao gồm các yêu cầu sau:

 • Yêu cầu về chức năng chung:
  • Quản lý kế hoạch sản xuất.
  • Quản lý nguyên vật liệu và vật tư.
  • Quản lý quá trình sản xuất.
  • Quản lý chất lượng sản phẩm.
  • Quản lý kho thành phẩm.
  • Quản lý chi phí sản xuất.
 • Yêu cầu về chức năng cụ thể:
  • Lập kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
  • Quản lý nguyên vật liệu và vật tư theo nhu cầu sản xuất.
  • Lập kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu và vật tư.
  • Theo dõi quá trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng kế hoạch.
  • Kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đã đặt ra.
  • Nhập kho thành phẩm.
  • Theo dõi chi phí sản xuất theo từng loại sản phẩm, từng bộ phận, phòng ban, v.v.

Ngoài ra, yêu cầu chức năng của nghiệp vụ sản xuất còn có thể bao gồm các yêu cầu sau:

 • Yêu cầu về bảo mật:
  • Bảo mật thông tin sản xuất, bao gồm thông tin kế hoạch sản xuất, thông tin nguyên vật liệu, thông tin quá trình sản xuất, thông tin chất lượng sản phẩm, thông tin kho thành phẩm, thông tin chi phí sản xuất, v.v.
 • Yêu cầu về khả năng mở rộng:
  • Hỗ trợ thêm sản phẩm, thêm nguyên vật liệu, thêm quy trình sản xuất, v.v.
 • Yêu cầu về hiệu suất:
  • Cho phép thực hiện nghiệp vụ sản xuất nhanh chóng và hiệu quả.

yêu cầu chức năng của hoạt động quản lý sản xuất

Yêu cầu chức năng của nghiệp vụ sản xuất có thể được cụ thể hóa hơn tùy thuộc vào loại hình sản xuất và quy mô của doanh nghiệp. Ví dụ, một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa tiêu dùng có thể có nhiều yêu cầu chức năng khác so với một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về yêu cầu chức năng của nghiệp vụ sản xuất:

 • Yêu cầu về quản lý kế hoạch sản xuất:
  • Cho phép người dùng tạo và cập nhật kế hoạch sản xuất.
  • Cho phép người dùng phân tích kế hoạch sản xuất.
  • Cho phép người dùng phê duyệt kế hoạch sản xuất.
 • Yêu cầu về quản lý nguyên vật liệu và vật tư:
  • Cho phép người dùng tạo và cập nhật thông tin nguyên vật liệu và vật tư.
  • Cho phép người dùng theo dõi tồn kho nguyên vật liệu và vật tư.
  • Cho phép người dùng đặt hàng nguyên vật liệu và vật tư.
  • Cho phép người dùng nhập kho nguyên vật liệu và vật tư.
 • Yêu cầu về quản lý quá trình sản xuất:
  • Cho phép người dùng tạo và cập nhật quy trình sản xuất.
  • Cho phép người dùng theo dõi quá trình sản xuất.
  • Cho phép người dùng thực hiện các thao tác sản xuất.
 • Yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm:
  • Cho phép người dùng tạo và cập nhật tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
  • Cho phép người dùng kiểm tra chất lượng sản phẩm.
  • Cho phép người dùng xử lý các sản phẩm không đạt chất lượng.
 • Yêu cầu về quản lý kho thành phẩm:
  • Cho phép người dùng tạo và cập nhật thông tin thành phẩm.
  • Cho phép người dùng theo dõi tồn kho thành phẩm.
  • Cho phép người dùng xuất kho thành phẩm.
 • Yêu cầu về quản lý chi phí sản xuất:
  • Cho phép người dùng theo dõi chi phí sản xuất.
  • Cho phép người dùng phân tích chi phí sản xuất.

Các yêu cầu chức năng của nghiệp vụ sản xuất cần được xác định rõ ràng và chi tiết để đảm bảo nghiệp vụ sản xuất được thực hiện hiệu quả và đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp.