Data Warehouse là gì?

·

·

Data Warehouse là gì?

Data Warehouse là gì?

Data Warehouse được hiểu là một mô hình dữ liệu hướng tới mục tiêu, thường là các mục tiêu phân tích số liệu nào đó, dữ liệu tích hợp, tổ chức theo đơn vị thời gian và không được thay đổi

Trong thực tế, bạn thường gặp cấu trúc của Data Warehouse thành các bảng Fact và bảng Dim trong đó

  1. Bảng Dim là các đơn vị dữ liệu chính, kiểu như master data của chúng ta, như Sản phẩm, Khách hàng
  2. Bảng Fact thường thể hiện cho nghiệp vụ và thười gian, như bảng Đơn hàng (mã đơn hàng, Thời gian đặt hàng, sản phẩm, khách hàng)

Các mô hình của Data Warehouse thường gặp

Một số các mô hình Data Warehouse mà bạn thường gặp khi triển khai cho các doanh nghiệp thường bao gồm

  1. Star schema
  2. Snowflake schema
  3. Fact constellations

Tài liệu dưới đây là một trong các tài liệu sơ đẳng, dễ hiểu, đơn giản nhất về Data Warehouse. Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm các tài liệu ở trang web của chúng tôi sẽ có các tài liệ chi tiết hơn về Data Warehouse


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *